Monday, June 05, 2006

It's a wonderful life (1946)

GEORGE : What'd you wish when you threw that rock?

[ que has desitjat al tirar la pedra?]

MARY : Oh, no.

[ oh... no...]

GEORGE : Come on, tell me.

[ vinga... digues.m'ho...]

MARY : If I told you, it might not come true.

[ si t'ho digués no es compliria...]

GEORGE : What is it you want, Mary? What do you want? You, you want the moon?! Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Mary.

[ Mary... què és el q vols? què vols? vols la lluna? tansols digues la paraula, i tiraré un llaç al voltant de la lluna i la faré baixar. Ei... és una bona idea. Et regalaré la lluna, Mary]

MARY : I'll take it. Then what?

[ l'acceptaré... i llavors què?]

GEORGE : Well then, you could swallow it, and it'd all dissolve,see? And the moon beams'd shoot out of your fingers and your toes and the ends of your hair. Am I talking too much?

[ bé... llavors, te la pots tragar, i es dissoldrá... i rajos de lluna sortiran dels teus dits, dels dits dels teus peus i de les puntes dels teus cabells... estic parlant massa?]

1 comment:

Marta said...

dec ser tonta, perque no ho he pillat. Tu no penges res sense motiu, oi? així que ha de ser una peli que has vist,o un llibre, o potser tu ets la Mary? :P